Obchodní podmínky

(dále jen VOP)

 

1. Základní ustanovení, definice pojmů

1.1 Prodávající stillabs.com dodává svým zákazníkům (dále jen „kupující“) zboží v rozsahu platného katalogu, dále dle nabídky, zveřejněné na internetu www.stillabs.com a stránkách souvisejících a podle akčních nebo individuálních nabídek, učiněných v rámci obchodního jednání

1.2 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. §1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce www.stillabs.com (dále jen „e-shop“).

1.3 Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Definice spotřebitele a podnikatele je dána platnou právní úpravou. Právní vztahy těmito podmínkami nebo kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně některých zákonů.

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující může objednávat zboží on-line prostřednictvím e-shopu. U zásilkové služby je kupující oprávněn provádět objednávky e-mailem na adresu info@stillabs.com nebo písemně (poštou, faxem). Fotografie produktů zveřejněné na e-shopu jsou pouze ilustrativní.

2.2 Nabídka prodávajícího zveřejněná v e-shopu je návrhem na uzavření kupní smlouvy pro kupujícího. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením potvrzení objednávky kupujícího (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou v jeho objednávce. Kupní smlouva je uzavřena v českém nebo anglickém jazyce, zásadně dle podle požadavků kupujícího. Ukončením a odesláním objednávky kupující přistupuje na znění těchto VOP a vyjadřuje s nimi souhlas.

2.3 O obdržení objednávky prodávajícím je kupující obratem písemně nebo elektronicky informován. Každé objednávce, kterou prodávající potvrdí a uzavře tímto kupujícím smlouvu, je automaticky přiděleno evidenční číslo. Evidenční číslo objednávky je odlišné od čísla zákazníka.

2.4 Kupující je povinen ve své objednávce přesně specifikovat typ a množství zboží z nabídky prodávajícího. Objednávka zboží s typovým označením, které neodpovídá standardní nabídce prodávajícího je přezkoumána prodávajícím a kupující je obratem vyrozuměn o tom, zda je možné realizovat kupní smlouvu či nikoliv.

2.5 Kupující, realizující nákup u zásilkové služby, je povinen při objednání zboží uvést přesnou kontaktní adresu pro zasílání korespondence a rovněž adresu pro příjem zboží.

3. Ceny zboží a platební podmínky

3.1 Všechny ceny uváděné na e-shopu jsou aktuální a platné. Ceny jsou konečné, to se netýká případného expedičního poplatku (přepravní náklady, balné, manipulace se zbožím) apod.

3.2 Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou reklamní kampaní. Vyhlášené a zveřejněné slevy jsou platné pouze do vyprodání zásob a nelze je kombinovat s jinými slevami.

3.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodání zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4 Prodávající kupujícímu, spotřebiteli, zaručuje cenu zboží platnou v době odeslání jeho objednávky a uveřejněnou na www.stillabs.com nebo ve speciálních nabídkách.

3.5 Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky, spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady.

3.6 U nových a neprověřených kupujících, a v případě objednávky ze zahraničí, si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu kupní ceny předem, a to v plné výši. Nedodržení termínu úhrady kupní ceny kupujícím zakládá právo prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1 Termíny plnění objednávek ze strany prodávajícího jsou závislé na momentálním stavu skladových zásob. Prodávající si vyhrazuje změnu termínu dodání.

4.2 Zboží dostupné na hlavním skladu prodávajícího je možno expedovat obratem. Zbývající zboží je pak doručeno v termínech dle objednávek u dodavatelů až do splnění celé objednávky. V případě dělené expedice nese přepravní náklady za třetí a každou další dodávku kupující. Všechny položky objednávek jsou evidovány až do doby jejich kompletního splnění.

4.3 V případě, že je způsob doručení sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto druhem přepravy.

4.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při předání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.6 U zasílaných standardních objednávek není účtován expediční poplatek, tj. náklady na balení, přepravu ani pojistné, manipulaci se zbožím, pokud je celková cena objednávky (kupní cena objednaného zboží) vyšší než stanovený limit. Pro ČR činí limit jedné objednávky 30.000,- Kč. Pokud cena objednávky kupujícího nepřekročí tuto částku (tzv. podlimitní objednávka), je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu expediční poplatek (přepravní náklady, balné, manipulace se zbožím) dle zvoleného způsobu doručení, rozměrů, váhy zásilky a země dodání. Zboží je dodáváno poštou, vždy dle volby kupujícího.

4.7 Nestandardní zásilky (obsahující zboží rozměrné, s nadměrnou hmotností, křehké nebo vyžadující zvláštní zacházení) jsou řešeny individuálně a výše expedičního poplatku je předem konzultována s kupujícím.

4.8 Zboží je dodáváno bez jakýchkoliv celních formalit do všech členských zemí EU. U zboží s místem určení mimo země EU smluvně zajišťuje prodávající potřebné exportní celní formality, importní celní formality v požadované zemi dodání si kupující zajišťuje sám.

5. Odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky)

5.1 Spotřebitel:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Odstoupení může být zasláno písemně na adresu info@stillabs.com . Přijetí tohoto formuláře prodávající obratem potvrdí.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, zašle nebo předá kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující odešle zboží prodávajícímu.

Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (neurčil-li však kupující výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen výši kupní ceny vrátit kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.2 Podnikatel:

Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze oboustranně ze zákonných důvodů nebo podepsanou písemnou dohodou.

V případě, že prodávající již prokazatelně zajistil zboží, určené ke splnění objednávky, ale dosud nedošlo k plnění kupujícímu, vyhrazuje si prodávající právo účtovat smluvní pokutu za zrušení objednávky ve výši minimálně 25% z celkové smluvní ceny.

V případě, že ze strany dodavatelů/výrobců dojde ke změně dodávaného sortimentu, cen nebo dodacích termínů, vyhrazuje si prodávající právo provést odpovídající úpravy i ve svých dodávkách.

6. Reklamace

Záruka za jakost a práva z vadného plnění se řídí platnou legislativou a Reklamačním řádem. Jako záruční list obvykle slouží prodejní doklad.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Kupující sdělením svých následujících osobních údajů prodávajícímu a učiněním objednávky zboží vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu atd.) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6 Osobní údaje kupujícího budou prodávajícím zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to na dobu neurčitou.

7.7 Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

0
 .